Avís legal

Informació a l’Usuari

Usuari és qui accedeix a aquest web. Això implica l’acceptació total de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal des del mateix moment de l’accés. Aquest Avís Legal pot sofrir modificacions, pel que l’Usuari ha de llegir-lo atentament sempre que accedeixi a aquest web.

Política de Privadesa

SOM informa a l’Usuari que compleix amb la vigent normativa de Protecció de Dades, especialment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 34/2002. D’acord amb el disposat en aquesta normativa, SOM només recull les dades rigorosament necessàries per a oferir els serveis relatius a les seves activitats, juntament amb les altres activitats, prestacions i serveis atribuïts per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa de possibles canvis de jurisprudència, legislació, o dels criteris determinats per l’autoritat competent a cada moment. En aquest cas, SOM es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment d’accedir a aquest web.

Confidencialitat

Qualsevol dada proporcionada mitjançant formulari o correu electrònic serà tractat segons la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i tindran en qualsevol cas caràcter confidencial per al personal de SOM que ho gestioni.

Voluntarietat

Informem a l’Usuari que les respostes a les qüestions sol·licitades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquest web tenen caràcter voluntari. La no complementació de certes dades requerides pot implicar la impossibilitat d’accés al servei sol·licitat.

Conseqüència

A través de la implementació dels formularis relatius a serveis prestats per SOM inclosos aquest web, l’Usuari accepta la inclusió i tractament de les dades que proporcioni en un fitxer de Dades de Caràcter Personal, del qual és titular SOM, podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

Drets de rectificació, accés, oposició i cancel·lació de dades de l’Usuari

L’Usuari podrà exercitar, respecte de les dades subministrades mitjançant els formularis relatius a serveis prestats per SOM inclòs aquest web, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. L’Usuari podrà exercitar dites dretes mitjançant una sol·licitud escrita i signada, i acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:

SOM
Premià, 15. Baixos. 08014 Barcelona

Si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre canal, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a SOM en l’adreça indicada.

Dades conservades, durada i finalitat

SOM guarda durant el temps necessari exclusivament dades de contacte de caràcter bàsic, com són el nom, cognom i correu electrònic. SOM és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a SOM, i tenen la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels productes de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. Aquesta informació és rebuda per SOM i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei.

Compromís de l’usuari

La introducció de dades en algun dels formularis situats en aquest web implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i Política de Privadesa, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i Avís Legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en aquest web.

Baixa de la llista de distribució

Ocasionalment, SOM envia un correu electrònic informatiu relatiu a les novetats mostrades en aquest web. En qualsevol moment l’Usuari pot donar-se de baixa de la llista de distribució enviant un correu electrònic a info@som.cat.

Responsabilitats de l’Usuari per ús i contingut

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús.